Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

09-04-13

ERNSTIGE VERLAGING

26/7/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse en Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer der Heerscharen tot alle zonen en dochters van deze, de laatste generatie van de mens: 
Jullie hebben allemaal de fout van jullie vaderen geërfd! Jullie zijn in z'n geheel geworden als hen! Zie, jullie hebben de zonde van het oude Egypte overtroffen, toen Ik Mijn toorn over hen uitstortte! Jullie goddeloosheid is toegenomen tot boven iedere stam, volk, en natie, die de aarde hebben bewoond!... DEZE GENERATIE IS ONMETELIJK GODDELOOS!  
Aldus is grote toorn aangewakkerd en Mijn gramschap is tot volheid gekomen! Mijn woede is volledig opgewekt en zal zeker worden uitgegoten!... VERGELDING voor al deze kerken van de mens die overmoedig hebben gesproken in Mijn naam! VERGELDING voor al deze corrupte werkers die valselijk hebben gehandeld namens Mij!... IK HEB JULLIE NIET GESTUURD!
En jullie, O mensen van de aarde, Ik heb gezien hoe jullie iedere vorm van kwaad uitvoeren op jullie gemak! Jullie stoppen niet met het zwelgen in dat wat Ik haat! Zie, jullie vermoorden de onschuldigen dag en nacht en beramen plannen tegen jullie naaste! Jullie staan op voor de rechten van hen die gruwel bedrijven en klappen in jullie handen terwijl goddeloosheid openlijk wordt gevierd in de straten!... O MEEST PERVERSE EN GRUWELIJKE GENERATIE, ZAL IK NIET VERGOEDEN?! 
Zie, Mijn lichaam wordt vervolgd in ieder land, en Mijn bruid wordt vermoord door de handen van afgodendienaars! Mijn volk wordt gekneusd en geslagen! Mijn dienaren belasterd en gehaat, zonder reden! Daarom ben Ik beneden gekomen om wraak te nemen, om toorn uit te gieten over dit volk voor al hun ongerechtigheid... IK ZAL VERGELDING GEVEN TEN VOLLE!

Want Ik ben De Heer, Hij die de hemelen uitgestrekt heeft en de aarde heeft opgehangen aan niets! Ik ben Degene die al deze werelden heeft gemaakt en alle dingen laat zijn! Ik ben Degene die de mens heeft gevormd van het stof van de aarde en hem adem heeft gegeven, en hij werd een levende ziel. Zie, Ik sprak al het leven in zijn bestaan, ja Ik ben Degene die alle dingen in zijn bestaan heeft geroepen, zeggend, "Sta op en verklaar Mijn heerlijkheid", want de gehele schepping gehoorzaamd het geluid van Mijn stem! Zie, het hele universum verklaard Mijn heerlijkheid, want Ik ben Degene die de sterren heeft geboden hun licht te schijnen en de sterrenstelsels hun vorm aan te nemen!


Zie, Mijn stem reikt over het heelal,
En eerbied wordt voor Mij uitgespreid, zegt De Heer...


Want Ik gebood de heuvels zich neer te buigen
En de bergen zich te verlagen, en het was zo:
Zie, de hele aarde beeft wanneer Ik voorbij trek,
Want Ik ben groot in kracht en Mijn heerlijkheid heeft geen gelijke!...


Aldus gaat de vrees Des Here voor Mij uit
En gehoorzaamheid volgt achter Mij, zegt De Heer...

Maar jullie mensen van de aarde zijn van Mij afgekeerd,
En zijn tegen Mij in opstand gekomen, dagen zonder einde!Dus roep Ik de zonen des mensen op, zelfs een ieder die de aarde bewoond, zich te bekeren, te keren van jullie goddeloze wegen, om nieuwe werken voort te brengen waardig aan bekering... O dat recht zou opwellen als water en gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek... Maar jullie willen niet luisteren, jullie weigeren te horen! ONBESCHAAMDE GENERATIE!
Ja zelfs jullie, O kerken van de mens, zijn ver van Mij weggerend, altijd zoekende losgemaakt te worden van alle verantwoordelijkheid, terwijl jullie jezelf opbouwen in jullie valse roem, zodat jullie lof en erkenning mogen ontvangen van mensen! Zie, in jullie arrogantie hebben jullie het op jezelf genomen om MIJN Woord van de preekstoel te prediken, en het te bevuilen, alsof Mijn woorden onderworpen waren aan jullie eigenmatige uitlegging!... O arrogante en misleide generatie, hoe lang moet Ik jullie verdragen?! Hoe lang zullen jullie trachten Babylon te herbouwen en Babel op te heffen?! Want jullie hebben Sodom hersteld en hebben Gomorra van de doden opgewerkt! Voorzeker, de dagen van Noach zijn gekomen.

Daarom, zo verklaart De Heer God: Zo zeker als de zon ondergaat en nacht volgt, zo zal het licht van deze wereld worden weggenomen. En zoals een sluitende deur een ruimte verduisterd, zo zal Ik degenen die blijven achterlaten bij hun verduisterde tempels, waarin ze getracht hebben zich te verstoppen. Want Ik ken de gedachten van het verstand, en Ik heb gehoord wat hun harten in het geheim hebben gesproken, zeggend: "Laten wij ons verstoppen voor De God van Israël en Zijn Woord dat naar ons gestuurd is van ons afwerpen; laten we Zijn boodschappers vervolgen en stenen werpen naar Zijn profeten, opdat we op ons gemak mogen blijven in onze misleidingen. Want wij zullen nooit beschaamt gemaakt worden, noch zullen we een ieder van onze woorden ter aarde laten vallen, noch zullen we toestaan dat enig van onze werken zal verbranden op de Dag. Stil nu, laten we in het geheim doorgaan en laten wij de waarheid voor de mensen verbergen, omtrent onze fout, opdat onze gemeente niet van ons vertrekt. Want wij zullen onze schijn blijven dragen als een gewaad en onze valse rechtvaardigheid als mantel, en wij zullen het goed dragen." 
Daarom, omdat jullie zo'n groot aantal valse beschuldigingen hebben voortgebracht tegen Mijn profeten, en dit Woord dat Ik gesproken heb tot deze generatie volkomen hebben verworpen, en omdat jullie getracht hebben je intenties te verbergen door schijn en Mijn mensen te overheersen met vele loze woorden en verheven toespraken, en omdat jullie ze in slaap hebben gesust door al jullie ijdele praktijken, zo zal ook Ik aanklachten voortbrengen en al jullie wandaden openbaar maken voor de mensen! 
Zie, Ik zal oordeel voortbrengen tegen jullie en Mijn woorden zullen jullie uitkleden! Want Mijn kracht zal ALLE mensen overheersen en een ieder zal weten dan Ik De Heer ben, maar velen zullen in slaap vallen! Zegt De Heer. Ja, Ik zal al jullie verborgen delen onthullen, en jullie zullen naakt door de straten lopen op die dag, schaamtelijk blootgesteld! Op die dag zal vernedering jullie enige gewaard zijn, en de dood jullie enige schuilplaats!... Daarom, laat bekering voortkomen van jullie lippen en rechtvaardige werken voortvloeien uit jullie handen, terwijl jullie voeten de lijn weer trachten te herwinnen.
Maar jullie blijven de Levende God in de steek laten! En nog steeds werpen jullie een ieder van Mijn besluiten van jullie af, in voorkeur van jullie eigen weg! Jullie blijven MIJN Woord bevuilen en ontheiligen MIJN Geboden! Zie, jullie rechtvaardigen jullie zonden door genade en spuwen ieder dag op Mijn heerlijkheid! Aldus zullen jullie zeker door het vuur gegaan laten worden, want jullie hebben jezelf volledig waardig gemaakt!... Zuivering in De Dag van De Heer! 
JULLIE ZIJN ALLEMAAL ALS LAUW WATER! Jullie kerken zijn stilstaande poelen, die Mijn maag verzuren! Jullie leringen zijn vuil, een afschuwelijke geur in Mijn neusgaten, en jullie tradities laten een bittere smaak achter in Mijn mond!... ALDUS MOET IK JULLIE UITSPUWEN! IK ZAL JULLIE ZEKER UIT MIJN MOND BRAKEN! 


Zo zegt De Heer: De dwaasheid van deze mensen is groot, want ze hebben zichzelf getracht boven Mij te verheffen! Ze hebben geen vrees voor God in hun harten! Ze misleiden de boetvaardige, terwijl ze de oprechte van hart ver van Mij afduwen! Ze houden vast aan hun eigen zelfzuchtige verlangens, en weigeren om ook maar één van hun valse leringen op te geven; en zoals een zuigeling zich vastklampt aan de borst van zijn moeder, zo ook klampen al deze mensen onder de kerken van de mens zich vast aan al hun verdorven tradities, die Ik haat.Bij elke bocht verbergen zij hun gezichten voor Mij,
Terwijl ze dieper en dieper wegzinken in de slijk van hun ontucht!...


Maar Ik blijf trouw, en Mijn Woord waar! Zegt De Heer...


Daarom is vergelding opgerezen, en de berisping van De Heer naar beneden gezonden!...


En met strenge discipline zal Ik ze voeren,
En met haastig oordeel zal Ik hun bekers vullen,
Want de dag is zeker gekomen!
Dachten jullie dat Ik het niet had gezien, O zonen en dochters van de mens?! Niets ontgaat aan Mijn ogen, noch rusten Mijn ogen wanneer de zon ondergaat achter de horizon! Er is geen schuilplaats voor de kennis van De Heer! En wat is de mens, dat hij zichzelf zou vergelijken aan MIJ?! Of de heerlijkheid van de mens, dat hij zichzelf zou verheffen boven Mij?!
Dwaze mensen, Goddeloze generatie, jullie kennen Mij totaal niet! Noch hebben jullie enige liefde voor de waarheid, zodat jullie Mij werkelijk zouden mogen kennen! Jullie geven er niet om Mijn wegen te leren kennen, uit vrees dat jullie je verplicht voelen erin te wandelen! In plaats daarvan verstoten jullie ze, ja jullie verbergen ze onder valse voorwenselen,  bewerend dat ze voorbijgegaan zijn!... Onwetende en misleide generatie! Ijdele mensen! Dat wat jullie hebben verworpen is gekomen om jullie op te eisen, en jullie zullen niet ontsnappen, want jullie eigen woorden hebben jullie verstrikt! Dat wat jullie beweren heeft jullie ingesloten, en vanwege al deze vuile schijnvertoning worden jullie gevangen gehouden! 


Daarom, zo zegt De Heer: KERKEN VAN DE MENS, ONTWAAK UIT JULLIE SLUIMERING! Jullie dienst aan Mij is tevergeefs! Want jullie zijn zeer vermoeid geworden, en met zwaar beladen ogen hebben jullie op Mijn mensen neergekeken, terwijl jullie je ogen sluiten voor Mijn Woord zoals het werkelijk is, en woede opwelt in jullie harten vanwege dat wat Ik naar jullie toe heb gestuurd! Zie, met valse rechtvaardigheid veroordelen jullie anderen en verwerpen jullie ze! En met grote arrogantie werpen jullie Mijn woorden ter aarde, alsof jullie niets te verwijten valt!... Maar Ik zeg jullie, jullie hebben trots met wijsheid verwart en veel leren met begrip!
WEE JULLIE! Zegt De Heer... Wee de geleerde! Wee iedere hoogmoedige spotter die wijs is in zijn eigen ogen! Wee iedere arrogante pastoor en trotse prediker! JULLIE VERLAGING KOMT EN ZAL ZEER ERNSTIG ZIJN! 
Zie, met een roep en met een machtige bazuinblaas komt het zeer spoedig! En hoewel jullie oren niet horen en jullie ogen niet zien, dat was Ik heb verklaart zal zeker komen! En wee hen die worden achtergelaten! Want in een ogenblik, en op een dag die jullie niet verwachten,
Zullen jullie harten worden doorboord en al jullie valse verwachtingen worden doorstoken!...


Want zoals de sikkel door de steel snijdt,
Zoals de wijde slag vele planten tegelijk neerhaalt,
Zo zal de scherpheid van besef deze mensen in het hart treffen!...


En op datzelfde moment, zal de verhevenheid van velen neergehaald worden!...

Zie! Menigten zullen hard op de grond vallen!...Verklaart
 De Heer.
Vertaald uit het Engels, enkele spel/vertaalfouten voorbehouden. Voor het origineel, zie: