Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

30-05-12

Zuivering en De Dag van de Heer

11/12/06 Van de Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft Om te Horen.

Zo zegt De Heer jullie God, De God van Israel: Mijn woede is ontstoken tegen jullie! Want jullie hebben niet naar Mijn stem gehoord en naar Mijn woorden hebben jullie niet geluisterd; ook slaan jullie geen acht op de woorden gegeven aan de profeten van ouds, noch die van deze dag, zelfs tot het verlaten van Degene die jullie Christus noemen, hoewel jullie ernaar streven bij Zijn Naam genoemd te worden... Zal Ik jullie belonen voor jullie ongehoorzaamheid, simpelweg omdat jullie Christen genoemd worden?! 
Mijn kinderen, Ik heb velen naar jullie gezonden in Mijn eigen naam en MIJN eigen woorden in hun monden gelegd; en zie, Ik zend er 144.000 meer, de getuigen. Maar jullie bespotten en verwerpen ze, jullie vervolgen ze vanwege hun woorden. Daarom, O ongehoorzame generatie die zichzelf Christen noemt, jullie zijn opgegeven voor loutering en zullen door het vuur gaan, zelfs de vuren van De Laatste Week; jullie zullen niet worden verzameld... Er zal groot geweeklaag en tandengeknars zijn.
En zo zal het geschieden; Zij die de eerste wilden zijn zullen de laatste zijn, en zij die als de laatste geacht waren zullen de eerste zijn. Want ieder mens, die zichzelf rechtvaardig acht, zal achtergelaten worden. Want er is niemand rechtvaardig! Nee, niet één!... Niet één persoon of kerk... Alles is ijdelheid en trots, complete kwelling van geest.Want Ik heb jullie al verteld dat Ik van jullie nederigheid vereis,
Een compleet verlaten van jullie eigen wil, wandelend in geloof,
Geheel blijvend in de leer van Christus...

Maar al jullie mensen in de kerken blijven in jullie eigen leer,
 Wandelend a
ltijd in religie, en niet in geloof...

Niet één van jullie gehoorzaamd God, in waarheid.


Ik zeg jullie, alle religies zullen falen! Niet één zal staande blijven! Want De Bevrijding van God is nergens te vinden in de religies van mensen, noch zal iemand Mij vinden in enige denominatie of kerk. Aldus zijn al jullie pogingen om vast te houden aan jullie zelfrechtvaardiging tevergeefs, want iedere bittere en perverse leer van mensen zal verbranden op die dag.
Mijn kinderen, Christus' kerk is ín Hem, en Hij verblijft in de harten van mensen. Dit is waar Mijn Zoon de tempel heeft herbouwd, die is ingestort. Maar jullie zoeken uitwaarts in de wereld voor vervulling, terwijl jullie de dingen van de wereld mengen met de dingen van God, en zuivere aanbidding bevuilen met de gruwelen van de afgodendienaar en de heiden... Mijn naam en glorie ontheiligend terwijl jullie doorgaan met het scheiden van Mijn Woord, in een poging om jullie eigen weg te behouden. 
Daarom, wees afgezonderd! Zegt De Heer der Heerscharen, jullie Verlosser. Ga uit hun midden weg, en volg Mij! Mijn dienaren, neem niets met jullie mee, want Ik verblijf niet in enige kerk gemaakt met mensenhanden... Waarom begrijpen jullie Mijn spreken niet?! Want Ik zeg jullie de waarheid; Zij die iemand of iets in deze wereld liefhebben, meer dan Mij, zijn Mij niet waard; en een vriend zijn van deze wereld betekend vijandschap met God, zoals het geschreven staat... Stop de Geest te verstikken! 

Weten jullie niet, dat om Mij te vieren en aanbidden,
Op welke wijze dan ook tegenstrijdig met de geschriften, een ontering is van Mijn Naam?!
En om iets te mengen wat Ik jullie gegeven heb, met de dingen van satan, een gruwel is?!

Mijn kinderen, kom van haar uit! De hoer heeft jullie misleid!...

En jullie plegen gewillig overspel met haar, zwelgend in al haar ontucht.


Jullie zijn gevallen en opgegeven voor oordeel, en zullen verwoestingen verdragen aan iedere zijde. Want Ik zal voorzeker corrigeren en disciplineren een ieder van wie Ik houd, met een sterkte berisping en een uitgestrekte arm. Want jullie hebben geen acht geslagen op de geboden van De Vader, noch slaan jullie acht op Mijn correctie. Dus moet Ik Mijn hand tegen jullie keren, dat jullie verlaagd mogen worden, dat jullie mogen worden gebroken op deze Steen, want op geen andere manier zullen jullie Mijn rust ingaan... Geliefden, als Ik jullie niet achterlaat voor loutering, voorwaar Ik zeg jullie, jullie zullen nooit binnengaan. Want dit is een zeer halsstarrige generatie, een zeer verhard volk. En hoewel dezen die Christen worden genoemd Mij wel trachten te eren met hun lippen, blijven hun harten ver van Mij. 
Daarom, Ik vraag jullie, wie dienen jullie?... De wereld, en al zijn overspelerijen tegen God? Of God, in geest en in Waarheid, afgezonderd van deze wereld? Want zoals het staat geschreven: De dag komt, en is al hier, wanneer De Vader de aanbidding zal ontvangen die Hij werkelijk wil. Want alleen door de kracht van de Heilige Geest zal iemand God aanbidden zoals Hij werkelijk is... Aldus zal de eerste oogst inderdaad bescheiden zijn, ván de bescheidenen; en de tweede overvloedig, van de gelouterden en zij die berouwvol zijn.


Bekeer jullie, daarom, en verlaag julliezelf,
Dat jullie mogen ontsnappen aan al deze dingen
Die binnenkort moeten geschieden...

Bekeer jullie, zeg Ik! Bekeer, in waarheid!...

En neem nu jullie kruis op en volg Mij!


En als jullie je bekeren, maar dan terugkeren naar die dingen waarvan jullie je bekeerden, niet trachtend te veranderen, is niet jullie bekering onbekeering geworden? Mijn kinderen, als jullie voor Mij komen en jullie je bekeren van jullie overtredingen, waarin jullie je niet aan de Morele Wet van De Vader hebben gehouden, en vervolgens doorgaan in jullie overtreding, De Wet nalatend, hebben jullie niet een groter kwaad begaan? Want jullie hebben Mij de oorzaak van zonde gemaakt, zeggend, "Wij zijn in Christus, Wij zijn vrij van De Wet"... Ontheiliging!
Kleine kinderen, hoor Mij: Jullie zijn vrij van de vloek van De Wet, want jullie zijn inderdaad gered door genade en leven nu vanwege Mij. Zie, zelfs Mijn eigen Geest zal jullie in staat stellen De Wet te houden. En hoewel jullie nu vrij zijn van de vloek van De Wet, dat is de dood, 
zijn jullie in geen geval vrij om De Wet te overtreden. Heb Ik niet gezegd, "U bent vergeven; ga nu en zondig niet meer"? Daarom als jullie doorgaan met overtreden, en er niet naar streven jullie wegen te veranderen, blijven jullie onvergeven, tegen De Vader gelogen hebbend in Mijn naam. Noch zijn jullie opnieuw geboren door de Geest, want een ieder die zich werkelijk bekeert ontvangt Mijn Geest, en streeft er ook naar in Mijn wegen te wandelen... Dit is ware bekering. 
Want Ik wandelde in perfecte gehoorzaamheid aan De Vader, Ik onderhield De Geboden, allemaal, en door Mijn voorbeeld waren ze vervuld. Daarom, Ik vraag jullie, indien iemand De Wet nalaat, hoe dan zal hij het vervullen? En indien iemand de Sabbat vergeet, hoe dan zal hij het gedenken, om het heilig te houden? Of zijn jullie Mijn woorden ook vergeten, waar Ik zei, "Denk niet dat Ik ben gekomen om De Wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen."


Ik zeg dan niet, dat jullie perfect moeten wandelen, want Ik weet dat jullie slechts vlees zijn...


Eerder dat jullie er werkelijk naar zouden streven te wandelen in oprechtheid,
Een voltooiing van jullie geloof door gehoorzaamheid,
Van de vrije gift ontvangen hebbend...


Zelfs van het nieuwe hart, dat Ik heb gegeven aan jullie.En door dit zullen jullie worden geoordeeld, want Ik doorzoek de harten en gedachten,
En Ik weet of jullie volledig zijn bekeert in jullie hart,
Zelfs tot de meest innerlijke gedeeltes... Iemand die tracht De Vader te plezieren in als zijn doen...


Iemand die werkelijk van Mij houdt. 
Mijn kinderen, Ik zal duidelijk spreken zodat jullie mogen worden gered: Heb elkaar lief. Voedt de armen in geest en in lichaam. Bezoek de weduwen in hun leed. Zorg voor de vaderloze. Spreek met degenen in de gevangenis. Help de zieken. Verlaat deze moderne feestdagen; omhels God's Heilige Dagen, zoals Ik hun vervulling ervan ben en zoals ze zijn beschreven... Krijg inzicht, Krijg wijsheid... En gedenk de Sabbatdag, ja de zevende dag, om die heilig te houden. 
Gehoorzaam alle Geboden van De Vader, want ze zijn heilig, rechtvaardig en goed... Door Mijn eigen Geest zullen jullie ze houden, daardoor onthullend dat jullie werkelijk hebben ontvangen. En luister naar degenen die Ik stuur; jullie zullen ze kennen door hun vrucht en door hun zwaard. Want ze komen niet om vrede maar oorlog te maken binnen Mijn leden, zelfs een grote verdeeldheid, een ziften van de tarwe voor de oogst.
Mijn kinderen, jullie groeien te dicht bij het onkruid... Jullie zijn verstikt! Ontwortel julliezelf daarom, en wordt geplant in de goede grond, waar de late regens overvloedig zijn en alle gewassen ter zijner tijd worden geoogst. Haast jullie nu en herwin de lijn, zet jullie voet terug op het pad van rechtvaardigheid, want Mijn weg is smal... Ga jullie eigen weg, echter, en jullie zullen niet worden verzameld. 
Daarom wandel in Mij, want Ik ben Het Enige Pad van Verlossing, De Enige Weg te volgen, en werkelijk bevrijd te worden! Want enkel in De Waarheid Absoluut zal men respijt vinden en opgenomen worden naar de Hemel, zelfs voor één week en in de Dag... Mijn kinderen, God veranderd niet; Zijn Woord blijft voor eeuwig.Want Ik ben de Heer...
En Ik zal genade hebben met wie Ik genade zal hebben;
En Ik zal straffen degenen die Ik zal straffen...

Maar roep de Naam van de Heer aan, 
in deze laatste uren van duisternis,
En je zult worden gered...

Zie, je zult de engelen van de Hemel zien
Opgaan en neerdalen naar de Zoon des Mensen.


Ik ben de Heer...

HOOR MIJ!
Vertaald uit het Engels, enkele spel/vertaalfouten voorbehouden. Voor het origineel, zie: 
http://trumpetcallofgodonline.com/index.php5?title=Refinement_and_The_Day_of_The_Lord