Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

15-04-17

Neem Geen Deel aan de Fout van de Mensen

4/22/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen (Met Betrekking Tot Pasen)

Zo zegt De Heer YahuShua: Degenen die bewust Pasen en z'n verachtelijke tradities vieren haten Mijn opstanding. Doe daarom niet mee aan de fout van de mensen; neem geen deel aan hun zonde. Want zij die Mijn terechtwijzing afwijzen zijn dwaas en moeten door dorre plaatsen wandelen, en zij die weigeren te bekeren hebben hun plaats verzekert in de vallei des doods. Want de trots van de mens is als een zware steen, die toeneemt in gewicht met iedere dag dat het ongebroken blijft.

Doe NIET mee aan de fout van de mensen;
Neem GEEN deel aan hun zonde!...


Zegt Degene die ziet, Degene die weet.


18-06-13

Zieke, Corrupte Kerken... Dwaze Kinderen

25/4/11 Van De Heer, Onze God en Redder  - Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen.

Zo zegt De Heer, tot al deze zieke en corrupte kinderen: Jullie zijn allemaal stervende! Jullie verdwijnen uit Mijn zicht!... DWAZE KINDEREN!...
Het geluid van Mijn stem zal jullie uitputten. Dag en nacht zal Ik Mijn oordelen tegen jullie uitten, vanwege al jullie overspel dat jullie hebben begaan tegenover De Heer jullie God... Ik, De Enige Ware God! Een ieder van jullie tracht zichzelf te rechtvaardigen, terwijl jullie stenen werpen naar Mijn dienaren... Jullie zijn vervloekt in Mijn ogen! Daarom zal Ik Mijn correctie niet inhouden, en Mijn discipline zal streng zijn!

09-04-13

ERNSTIGE VERLAGING

26/7/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse en Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer der Heerscharen tot alle zonen en dochters van deze, de laatste generatie van de mens: 
Jullie hebben allemaal de fout van jullie vaderen geërfd! Jullie zijn in z'n geheel geworden als hen! Zie, jullie hebben de zonde van het oude Egypte overtroffen, toen Ik Mijn toorn over hen uitstortte! Jullie goddeloosheid is toegenomen tot boven iedere stam, volk, en natie, die de aarde hebben bewoond!... DEZE GENERATIE IS ONMETELIJK GODDELOOS!  
Aldus is grote toorn aangewakkerd en Mijn gramschap is tot volheid gekomen! Mijn woede is volledig opgewekt en zal zeker worden uitgegoten!... VERGELDING voor al deze kerken van de mens die overmoedig hebben gesproken in Mijn naam! VERGELDING voor al deze corrupte werkers die valselijk hebben gehandeld namens Mij!... IK HEB JULLIE NIET GESTUURD!
En jullie, O mensen van de aarde, Ik heb gezien hoe jullie iedere vorm van kwaad uitvoeren op jullie gemak! Jullie stoppen niet met het zwelgen in dat wat Ik haat! Zie, jullie vermoorden de onschuldigen dag en nacht en beramen plannen tegen jullie naaste! Jullie staan op voor de rechten van hen die gruwel bedrijven en klappen in jullie handen terwijl goddeloosheid openlijk wordt gevierd in de straten!... O MEEST PERVERSE EN GRUWELIJKE GENERATIE, ZAL IK NIET VERGOEDEN?! 
Zie, Mijn lichaam wordt vervolgd in ieder land, en Mijn bruid wordt vermoord door de handen van afgodendienaars! Mijn volk wordt gekneusd en geslagen! Mijn dienaren belasterd en gehaat, zonder reden! Daarom ben Ik beneden gekomen om wraak te nemen, om toorn uit te gieten over dit volk voor al hun ongerechtigheid... IK ZAL VERGELDING GEVEN TEN VOLLE!

Want Ik ben De Heer, Hij die de hemelen uitgestrekt heeft en de aarde heeft opgehangen aan niets! Ik ben Degene die al deze werelden heeft gemaakt en alle dingen laat zijn! Ik ben Degene die de mens heeft gevormd van het stof van de aarde en hem adem heeft gegeven, en hij werd een levende ziel. Zie, Ik sprak al het leven in zijn bestaan, ja Ik ben Degene die alle dingen in zijn bestaan heeft geroepen, zeggend, "Sta op en verklaar Mijn heerlijkheid", want de gehele schepping gehoorzaamd het geluid van Mijn stem! Zie, het hele universum verklaard Mijn heerlijkheid, want Ik ben Degene die de sterren heeft geboden hun licht te schijnen en de sterrenstelsels hun vorm aan te nemen!

26-09-12

Verloren Schapen

08-04-10 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt Die Hun Redder Niet in Waarheid Hebben Omhelst, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer van Hemel en Aarde: Ik heb gezien en Ik heb gehoord!... En niet langer zal Ik toestaan dat al deze ongerechtigheid floreert voor Mijn aangezicht! Niet langer zal Ik toestaan dat al deze zonde voortwoekert over de aarde!

Zo zegt De Heer jullie Verlosser, Hij die voor jullie huilt... Zie, met vele tranen spreek Ik tot jullie:
Oh Mijn geliefde verloren schapen, jullie zijn ver van Mij weggelopen, jullie zijn afgedwaald. Waarom, geliefden? Waarom hebben jullie Mij verlaten? Jullie hadden Mijn schat moeten zijn!... Oh hoe Ik voor jullie huil; ja, Wij huilen voor jullie, geliefden! Keer jullie om en kom naar Mij terug, want Ik roep jullie nog steeds.
Geliefden, horen jullie Mij niet huilen? Hebben jullie niet van de bittere tranen geproefd, die Ik voor jullie heb vergoten? Hebben jullie het geluid van Mijn verdriet niet gehoord, dat Mijn stem vult? Kennen jullie de dieptes van Mijn liefde niet? Waar zijn jullie, geliefden?!... Jullie zijn verdwaald, terwijl jullie ieder onrein ding najagen, in een wereld die jullie probeert te verslinden!
Kom naar huis! KOM NAAR HUIS, MIJN GELIEFDEN! Er is geen tijd meer om te toeven! Want de tijd is gekomen om de gramschap van De Vader uit te storten! En alle kinderen van ongehoorzaamheid zullen het te weten komen!... Ja, al deze onbeschaamde en opstandige mensen zullen er zeker van drinken!
Maar hier ben Ik, geliefden! Kijk omhoog, Mijn kinderen, en geef Mij eer! Bekeer in stof en as! Huil en weeklaag luidkeels!...
Roep het uit! Want er is Één Bevrijding!... Slechts één naam door wie jullie moeten worden gered, Één God en Één Redder, slechts Één die de diepste verlangens van jullie harten kan vervullen... Ik ben Hem, geliefden! IK BEN HEM!... YahuShua is Mijn naam.

30-05-12

Zuivering en De Dag van de Heer

11/12/06 Van de Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft Om te Horen.

Zo zegt De Heer jullie God, De God van Israel: Mijn woede is ontstoken tegen jullie! Want jullie hebben niet naar Mijn stem gehoord en naar Mijn woorden hebben jullie niet geluisterd; ook slaan jullie geen acht op de woorden gegeven aan de profeten van ouds, noch die van deze dag, zelfs tot het verlaten van Degene die jullie Christus noemen, hoewel jullie ernaar streven bij Zijn Naam genoemd te worden... Zal Ik jullie belonen voor jullie ongehoorzaamheid, simpelweg omdat jullie Christen genoemd worden?! 
Mijn kinderen, Ik heb velen naar jullie gezonden in Mijn eigen naam en MIJN eigen woorden in hun monden gelegd; en zie, Ik zend er 144.000 meer, de getuigen. Maar jullie bespotten en verwerpen ze, jullie vervolgen ze vanwege hun woorden. Daarom, O ongehoorzame generatie die zichzelf Christen noemt, jullie zijn opgegeven voor loutering en zullen door het vuur gaan, zelfs de vuren van De Laatste Week; jullie zullen niet worden verzameld... Er zal groot geweeklaag en tandengeknars zijn.
En zo zal het geschieden; Zij die de eerste wilden zijn zullen de laatste zijn, en zij die als de laatste geacht waren zullen de eerste zijn. Want ieder mens, die zichzelf rechtvaardig acht, zal achtergelaten worden. Want er is niemand rechtvaardig! Nee, niet één!... Niet één persoon of kerk... Alles is ijdelheid en trots, complete kwelling van geest.

24-05-12

Bloed Stroomt Naar Beneden

14/2/11 Van de Heer, Onze God en Redder - Het Woord van de Heer gegeven aan Timothy, Tijdens een Online Samenkomst - Voor De Kleine Kudde van de Heer, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo Zegt De Heer:
Bloed stroomt naar beneden, een waterval van tranen stroomt naar beneden...
Rivieren van tranen en bloed stromen door de verlaten plaatsen! Maar geen groei wordt gezien.. geheel niets spruit op vanuit de harde en gebarsten grond. Het geluid van de charadrius word niet gehoord, noch komen de duiven uit hun schuilplaatsen in de ochtend... geen gezang wordt gehoord. 

Bloed stroomt naar beneden om de bergen te bedekken...

Bloed stroomt naar beneden en tranen bedekken het land...


Bloed en tranen vallen op de uitgedroogde grond!...

Maar enkel stof en as blijven over.